MENU
Logo Made in Germany WATEX 2017
بازگشت به تماس ها

انجمن صنعت نمایشگاه تجاری آلمان

انجمن صنعت نمایشگاه‌های تجاری آلمان

AUMA با همکاری نزدیک وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی و وزارت فدرال غذا و کشاورزی٬ برنامه نمایشگاه تجاری در خارج از کشور را سازمان‌دهی می‌کند.

دولت فدرال به عنوان بخشی از این برنامه٬ بودجه لازم برای مشارکت آلمان در رویدادهای خارجی و نیز نمایش‌های مستقل صنعت آلمان در کشورهای خارجی را تأمین می‌کند.

هماهنگ‌سازی بزرگان تجارت و سیاست در این بخش بر عهده انجمن مشارکت نمایشگاه‌های تجاری خارجی است که در آن نمایندگان انجمن‌های صادرات محور اغلب با نمایندگان وزارتخانه‌ها دیدار می‌کنند.

 اعضا انجمن AUMA عبارتند از:


تماس:

انجمن صنعت نمایشگاه‌های تجاری آلمان
خیابان لیتن 9
برلین 10179
آلمان

 

تلفن: ‏‎+49 30 24000 -0‎‏
فاکس: ‏‎+49 30 24000 -330‎‏
پست الکترونیک: info@auma.de 
وبسایت: www.auma.de

 

 

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.